Algemene voorwaarden Pension Rodenburg

 

Terminologie

De termen Pension Rodenburg en Pension en Locatie zijn termen voor Pension Rodenburg.
Gast: een persoon die bij Pension Rodenburg verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij Pension Rodenburg heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van het Pension, of namens de eigenaar van de Pension, het Pension beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

1   Pension Rodenburg

1.1

Het  Pension is beschreven in de website www.pension-rodenburg.nl / www.pension-rodenburg.de . Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de Locatie ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2

Het minimum verblijf in het Pension is één nacht.

1.3

Roken binnen in het pand is niet toegestaan.

1.4

Huisdieren zijn toegestaan, graag bij reservering melden, toeslag 2 Euro per dier, per nacht.

1.5

Inchecken tussen 15.00-22.00 uur, uitchecken voor 11.00 uur.

1.6

Gasten kunnen hun auto parkeren op het parkeerterrein tegenover de kerk (schuin tegenover het Pension). Parkeren geschiedt op eigen risico. Motoren en fietsen kunnen op aanvraag gestald worden in de garage.


 

 

 

 

 

 

 

 

2   Tarieven

2.1

De tarieven zijn inclusief water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristen-belasting.

2.2

De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Tarieven van het Pension zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4

Alle vermeldingen op de website van het Pension (www.pension-rodenburg.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Het Pension is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3   Reservering en Betaling 

3.1

Nadat de reservering via het contactformulier is gedaan, wordt deze via de mail bevestigd door het Pension.

3.2

De gast wordt verzocht het totaalbedrag bij vertrek te voldoen. Dit kan contact. Pin- of creditcardbetaling is ook mogelijk.

3.3

De hoofdgast kan er voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan het Pension
over te maken.

3.4

Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar rekening nummer: DE67 5865 1240 0000 2940 33 t.n.v. R. Rodenburg

3.5

De Hoofdgast wordt verzocht een eventueel openstaand bedrag bij vertrek te voldoen. Dit kan uitsluitend contant. Pin- of creditcardbetaling is niet mogelijk.


4   Annulering

4.1

Bij annulering minimaal 7 dagen voorafgaande aan het vroegste aankomst tijdstip (15.00 uur) op de gemelde aankomstdatum wordt het reeds betaalde bedrag volledig geretourneerd.

4.2

Bij annulering minder dan 7 dagen maar meer dan 1 dag voor aankomst wordt 50% van het betaalde bedrag geretourneerd.

4.3

Bij annulering minder dan 1 dag voor aankomstdag (15.00 uur) wordt geen bedrag geretourneerd.

4.4

Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag onder 4.1 en 4.2 dient de annulering schriftelijk (per e-mail) of telefonisch aan het Pension te worden doorgegeven.

5   Schade

5.1

De gast dient zich naar behoren te gedragen .

5.2

De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan het Pension of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.

5.3

Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.


6   Klachten

6.1

De gast heeft het recht een klacht aan het Pension voor te leggen. Het Pension dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7   Overmacht

7.1

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is het Pension gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, ziekte van de eigenaren of overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Pension Rodenburg kan worden gevergd.


8   Aansprakelijkheid

8.1

Het Pension kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart het Pension tegen aanspraken dienaangaande. Het Pension is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Pension Rodenburg.

8.2

Het Pension kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van het Pension.

8.3

Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van Pension Rodenburg, indien en voor zover het Pension uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van het Pension is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Pension Rodenburg in het voorkomende geval zal uitkeren.

9   Privacy

9.1

Pension Rodenburg zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.